ต้องการปรับ Mailbox Space ของผู้ใช้งาน

Modified on Thu, 02 Nov 2023 at 08:16 PM

  1. เข้าใช้งาน Control Panel
  2. กดที่เมนู mail
  3. ไปที่ Mail Accounts
  4. จากนั้นเลือกที่ เมลที่เราต้องการจะปรับพื้นที่
  5. กดเลือกที่ mailbox other size จากนั้นเลือกขนาดที่ต้องการปรับ จากนั้นกด Ok เพื่อบันทึกข้อมูล

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article