ต้องการ Login เข้าสู่ระบบ ​Mobile โดยGmail สำหรับผู้ปกครอง ทำอย่างไร

Modified on Mon, 16 Oct 2023 at 04:19 PM

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ mobile ได้โดยทำการ login ซึ่งสามารถกดที่

ลิ้ง https://schoolsync.ai

1.กดปุ่มช่องต่าง

 • ช่องStudent เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของนักเรียน
 • ช่อง Parent เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้ปกครอง
 • ช่อง Staff เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของ Staff

2.เมื่อทำการกดปุ่ม Parent แล้วจะเข้าสู่หน้า login  (***ในกรณีที่สมัครแล้วให้ข้ามไปข้อที่9***)

3.ในกรณี่ที่ไม่เคยสมัครสามารถกดปุ่ม Sign Up


4.ในกรณีที่กด Sign up แล้วจะเข้ามาสู่งหน้า regiter ให้กรอก ข้อมูลทั้งหมด

 • Name-Lastname (ชื่อ-นามสกุล)
 • Phone Number (เบอร์โทรศัพท์)
 • Email (อีเมล์ที่ต้องการสมัคร)
 • Password (รหัสผ่าน)
 • Confirm Password (กรอกอีกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน)

5.กรณีกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Sign Up

6.เมื่อทำการกดปุ่ม Sign Up แล้วระบบจะแสดงหน้าผูกนักเรียน

7.กรอกรายละเอียดที่ระบบต้องการ แล้วทำการกดปุ่ม Continue

 • Student Id (กรอกรหัสนักเรียน)
 • Select School (เลือกโรงเรียนของนักเรียน)
 • Identity card number/Passport (กรอกเลขบัตรประชาชน หรือ เลขPassport)
 • Date of Birth (เลือกวันเกิดของนักเรียน)

8.ระบบจะเข้าสู่หน้าหลักของระบบ


9.กรอก Email ที่ทำการสมัครไว้ (***กรณีที่สมัครรหัสผ่านไว้แล้ว***)

10.กรอก Password ที่ทำการสมัครไว้
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article