ต้องการ Login เข้าสู่ระบบ ​Mobile โดย​Email สำหรับผู้ปกครอง ทำอย่างไร

Modified on Thu, 12 Oct, 2023 at 3:47 PM

ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ mobile ได้โดยทำการ login ซึ่งสามารถกดที่

ลิ้ง https://schoolsync.ai

1.กดปุ่มช่องต่าง

 • ช่องStudent เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของนักเรียน
 • ช่อง Parent เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของผู้ปกครอง
 • ช่อง Staff เป็นช่องสำหรับการเข้าสู่ระบบของ Staff

2. เมื่อทำการกดปุ่ม Parent แล้วจะเข้าสู่หน้า login 

3. กดปุ่มไอคอน email  (***ในกรณีเคย register ด้วยไลน์แล้วให้ข้ามไปข้อที่11***)

4.ระบบจะแสดงให้เลือก Account เพื่อ login emial

5.กดเลือก Account ที่ต้องการที่จะ login 

 6.ระบบจะแสดงหน้า register เพื่อให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูล

 • Name-Lastname (ชื่อ-นามสกุล)
 • Phone Number (เบอร์โทรศัพท์)
 • Email (อีเมล์ที่ต้องการสมัคร)
 • Password (รหัสผ่าน)
 • Confirm Password (กรอกอีกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน)

7.เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม Sign Up


8.เมื่อทำการกด Sign Up แล้วระบบจะแสดงหน้าผูกนักเรียน

9.กรอกรายละเอียดที่ระบบต้องการ แล้วทำการกดปุ่ม Continue

 • Student Id (กรอกรหัสนักเรียน)
 • Select School (เลือกโรงเรียนของนักเรียน)
 • Identity card number/Passport (กรอกเลขบัตรประชาชน หรือ เลขPassport)
 • Date of Birth (เลือกวันเกิดของนักเรียน)

10. เมื่อทำการผูกนักเรียนแล้วระบบจะเข้าสู่หน้าหลักของระบบ


11.กดปุ่ม email เพื่อทำการ login กับ email 

12.ระบบแสดงหน้า Account และเลือก Account ที่เรา register ไป

13.ระบบจะแสดงหน้าระบบหลักของระบบ
Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select at least one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article